top of page

Tutkimus: Etätyö luo passivoivaa tyytyväisyyttä

Noin kolmasosa etätöitä tehneistä kokee etätyötä kohtaan positiivisia tunteita, jotka eivät sitouta, empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan tuore empatiatutkimus kertoo.

Huhtikuussa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten tunteita suhteessa etä- ja lähityöhön, työtapoja yhdistävään hybridimalliin sekä oman työnantajan henkilöstöä koskeviin koronatoimiin. Kysymyksiin vastattiin tunteella. Vaihtoehdot (20 tunnetta) perustuvat Geneven yliopistossa kehitettyyn, ihmisen koko tunneavaruuden kattavaan, tutkimusmetodiin[1]. Tutkimus toteutettiin NayaDayan, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä.


Tutkimuksen mukaan etätyön henkilökohtaista tekemistä kohtaan kokee positiivisia tunteita 65 prosenttia etätöitä tehneistä vastaajista. Negatiivisten tunteiden osuus on 16 prosenttia. Viidennes vastaajista ei koe tunteita lainkaan – tunteiden puuttuminen voidaan tulkita merkittyksettömyydeksi. Yleisimpiä tunteita ovat tyytyväisyys ja helpotus, joista tyytyväisyys passivoi ja helpotus sitouttaa vain hieman. Sekä passiivisia että osallistujia on noin kolmannes vastaajista.

Lähityön tekeminen koetaan vähemmän positiivisesti: myönteisiä tunteita kokee 47 prosenttia vastaajista. Negatiivisten tunteiden osuus on 26 prosenttia ja merkityksettömyyden osuus 27 prosenttia. Yleisimmät tunteet lähityötä kohtaan ovat tyytyväisyys ja pelko. Lähityötä kohtaan positiivisesti sitoutuneita on 28 prosenttia ja passiivisia 19 prosenttia.

Lähityö saa aikaan lamaantumista ja välttelyä (23 %) selvästi enemmän kuin etätyö (13 %).


Hybridimallissa mahdollisuus – tyytyväisyydessä piilee riski

Hybridimalliin siirtyminen herättää useimmiten positiivisia tunteita (positiiviset 66 %, negatiiviset 12 %, merkityksettömyys 22 %). Yleisimmät tunteet ovat passivoiva tyytyväisyys ja sitouttava kiinnostus. Positiivinen sitoutuminen hybridimallia (39 %) kohtaan on yleisempää kuin lähi- (28 %) ja etätyötä (32 %) kohtaan.

Empathy Evangelist Maria Kausto-Turner NayaDaya Oy:stä sanoo, että tutkimuksen perusteella tarjolla on mahdollisuus sitouttaa henkilöstöä entistä paremmin:

”Hybridityötä kohtaan koetut tyytyväisyyden ja kiinnostuksen tunteet luovat hyvät edellytykset muutokselle. Kiinnostus on liikkeellepaneva voima, jota voidaan vahvistaa lisäämällä työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa oman työn tekemiseen. Kiinnostus motivoi selvästi paremmin kuin tyytyväisyys, jonka vaikutukset ovat passivoivia. Valtakunnallinen tutkimus antaa yleiskuvan ja toimii verrokkina, mutta organisaatioiden tulokset saattavat vaihdella paljonkin. Nyt on kaikki mahdollisuudet luoda työnteosta positiivisesti sitouttavampaa kuin se on aiemmin ollut.”

Työnantajan koronatoimet sitouttavat positiivisesti noin neljännestä

Työnantajan koronatoimiin suhtautuu positiivisesti 51 prosenttia vastaajista. Negatiivisten tunteiden osuus on 17 prosenttia ja merkityksettömyyden osuus 33 prosenttia. Tieteellisen analytiikan perusteella tunteet ennakoivat useimmiten passivoitumista (26 %) sekä lojaaliutta ja osallistumista (24 %). Välttelijöitä ja lamaantujia on 13 prosenttia ja vastustajia 4 prosenttia.

”Töiden uudelleen järjestely ratkaisee suurelta osin henkilöstön tunteet, käyttäytymisen ja sitoutumisen. Uskon että tie onnistuneeseen muutokseen löytyy empatiasta, tunteiden ja taustalla olevien merkitysten tunnistamisesta ja huomioimisesta. Data tuo tilannetajua ja ymmärrystä ihmisten kohtaamiseen ja viestintään”, CEO Timo Järvinen NayaDaya Oy:stä toteaa.

Tutkimuksen tuloksia infograafeina.


Tutkimuksen faktat:

  • Tunnedata kerättiin YouGovin online-paneelin avulla 19.-27.4.2021

  • Otos kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia

  • Muita taustamuuttujia ovat ikä, sukupuoli, suuralue, maakunta, perhe-elämän vaihe, koulutus, ammattiryhmä, tulotaso ja urbanisaatio

  • Kokonaistuloksissa (N=3002) keskimääräinen virhemarginaali on noin ±1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla

  • Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan[1], Geneven yliopiston tutkimukseen[2] sekä käyttäytymistä ja osallisuutta ennakoivaan algoritmiin[3]

[1] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.

[2] Pre-existing scientific research independently conducted and published by the Geneva Emotion Research Group at the University of Geneva.

[3] The Emotional Value Index (EVI) algorithm developed by NayaDaya Inc.


Lisätiedot


Maria Kausto-Turner, Empathy Evangelist, NayaDaya Oy, maria@nayadaya.com , puh. +358 40 353 5851

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com , puh. +358 40 505 7745


NayaDaya on suomalainen empatia-analytiikkayhtiö, joka tutkii tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tavoittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää muutosta datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen avulla. Metodimme perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin. Lisätiedot: https://www.nayadaya.com

bottom of page