top of page

Tunteet paljastivat Sysmän ristiriidat ja vetovoiman

Kuntalaisten kokemuksia ymmärtämällä halutaan uudistaa etenkin päätöksentekoa. Valtakunnallisesti Sysmä-brändi osoittautui vetovoimaiseksi. Tiedot käyvät ilmi Sysmän ja NayaDaya Oy:n tutkimuksesta.

Tutkimuksessa kysyttiin Sysmässä ja muualla Suomessa asuvien tunteita Sysmää kohtaan. Lisäksi vastaajat kertoivat tunteiden taustalla olevista syistä. Tunteita ilmaisseista sysmäläisistä lähes 60 prosenttia kokee kuntaa kohtaan positiivisia tunteita. Negatiivisten tunteiden osuus on hieman yli 40 prosenttia.


Empatiatutkimuksen avulla Sysmä sai vastaukset keskeisiin kuntabrändiään koskeviin kysymyksiin: Mitkä Sysmä-brändin osatekijät ovat ihmisille merkityksellisimpiä? Miten ne vaikuttavat Sysmässä ja muualla asuvien käyttäytymiseen ja sitoutumiseen kuntaa kohtaan? Mihin priorisoida panostuksia kuntalaisten palvelemiseksi ja kilpailuedun vahvistamiseksi?


”Sysmässä asuvien joukossa positiivisella tavalla merkityksellisiä ja sitouttavia asioita ovat etenkin luonto, sysmäläisyys, palvelut ja asuminen. Negatiivisia ja samalla välttelyä tai lamaantumista aiheuttavia asioita ovat päätöksenteko, ilmapiiri ja johtaminen. Empatiatutkimuksen avulla pyrimme asettumaan ihmisten asemaan ja tunnistamaan asioita, joita on syytä vahvistaa ja uudistaa”, Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki sanoo.


”Valtuuston ja viranhaltijoiden on otettava tulokset vakavasti. Päätöksentekoon kohdistunut kritiikki vahvistaa vaalien tulosta. Sysmässä arvostelu päättäjiä kohtaan on viime vuosina kiihtynyt ja viimeisissä kunnallisvaaleissa kuntalaiset osoittivat, että muutokselle on nyt todellinen tahto”, Sysmän kunnan valtuuston puheenjohtaja Veikko Kotolahti toteaa.


Kotolahden mukaan valtuusto aikoo kokoontua keskustelemaan johtavien viranhaltijoiden kanssa. ”Tutkimustulosten analysointi auttaa kehittämään kunnan toimintatapoja. Tavoitteena on löytää yhteinen näkemys toimenpiteistä, joilla päätöksenteosta saataisiin avoimempaa, selkeämpää ja kuntalaisia paremmin palvelevaa”, Kotolahti painottaa.


Sysmän ulkoinen brändi vetovoimainen


Valtakunnallisesti Sysmä-brändiä tutkittiin online-paneelilla, jonka tuhat vastaajaa edustivat Suomen aikuisväestöä. Yli 40 prosenttia vastaajista sanoi tunnistavansa tai tuntevansa hyvin Sysmän. Sysmän vähintään tuntevista ja tunteita ilmaisseista yli 80 prosenttia kokee Sysmää kohtaan positiivisia tunteita ja vajaa viidennes negatiivisia tunteita.


Koko väestöä kuvaavan otoksen keskuudessa Sysmä-brändin merkityksellisiksi elementeiksi nousivat luonto, vapaa-ajan asunto ja lomailu, kunnan pieni koko, kunnan nimi, sukulaiset, sahti sekä tapahtumat. Näiden asioiden vaikutukset ovat positiivisia ja sitouttavia. Ylivoimaisesti yleisin tunne muualla asuvien keskuudessa on sitoutumista luova kiinnostus.


Positiiviset tunteet hallitsivat muualla asuvien vastauksia myös kunnan avoimessa kyselyssä. Joukossa oli paljon vapaa-ajan asukkaita ja Sysmästä kotoisin olevia. Muualla asuvien positiiviset tunteet kertovat, että kunnan ulkoinen maine on hyvä.


”Kunnan sisäiset ristiriidat eivät näy Sysmän ulkoisessa brändissä, jonka tunnettuuden ja vetovoiman olemme tunnistaneet monissa messutapahtumissa. Erityisen ilahduttavaa on, että kunnan avoimeen kyselyyn osallistuneiden lähes kolmensadan muualla asuvien joukossa vahvimpia kokemuksia olivat mielihyvä, rakkaus, kiinnostus, tyytyväisyys ja ylpeys. Etenkin vapaa-ajan viettäjät viihtyvät ja sitoutuvat Sysmään – ja jopa ilmaisevat kiintymystään rakkaudella”, Kitkiöjoki korostaa.


”Tutkimuksen tulokset ja empatia-analytiikka toivat esiin Sysmän sisäisen ja ulkoisen brändin merkityksellisiä elementtejä, sekä vahvoja että heikkoja signaaleja. Sysmässä on tahtoa ihmisten kuuntelemiseen, ymmärtämiseen ja huomioimiseen. Empatia on tapa rakentaa hyvinvointia ja kilpailuetua, sen myönteiset vaikutukset ovat sekä inhimillisiä että taloudellisia”, NayaDaya Oy:n toimitusjohtaja Timo Järvinen sanoo.


  • Sysmä-brändiä koskeva kunnan sisäinen tunnedata kerättiin avoimella verkkokyselyllä 19.7.-8.8.2021

  • Kysymykset esitettiin muodossa ”Mitä tunnetta Sysmä sinussa herättää?” ja ”Mitkä asiat vaikuttavat valitsemaasi tunteeseen?”

  • Tunnekysymysten vaihtoehdot (10 positiivista ja 10 negatiivista tunnetta sekä ”ei tunnetta”) perustuvat Geneven yliopistossa kehitettyyn tutkimusmetodiin[1]

  • Kyselyyn vastasi 525 henkilöä, joista 247 asuu Sysmässä

  • Sisäisen tutkimuksen taustamuuttujia ovat ikäryhmä, sukupuoli, ammattiryhmä ja asuinkunta

  • Kaikkia suomalaisia koskeva tunnedata kerättiin YouGovin online-paneelin avulla 26.-28.7.2021

  • Paneeli (N=1007) kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia; kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla

  • Valtakunnallisen tutkimuksen taustamuuttujia ovat ikä, sukupuoli, suuralue, perhe-elämän vaihe, urbanisaatio, kotitalouden tulotaso, ammattiryhmä ja koulutus

  • Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan[2], Geneven yliopiston tutkimukseen[1] sekä käyttäytymistä, sitoutumista ja osallisuutta ennakoivaan algoritmiin[3]

Lisätiedot

Marketta Kitkiöjoki, kunnanjohtaja, Sysmän kunta, puh. 044 7134 504, marketta.kitkiojoki@sysma.fi

Timo Järvinen, toimitusjohtaja, NayaDaya Oy., 040 505 7745, timo@nayadaya.com


NayaDaya Oy on empatia-analytiikkayhtiö, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita asettumaan asiakkaidensa ja henkilöstönsä asemaan. Tieteeseen ja tunteisiin perustuvalla empatiamatriisilla, vain kahden kysymyksen avulla, voidaan 1) tunnistaa ulkoisen ja sisäisen brändin merkitykselliset osatekijät, 2) nähdä niiden vaikutus käyttäytymiseen ja 3) priorisoida panostuksia. Näin rakennetaan kestävää, ihmislähtöistä kilpailuetua. Lisätiedot https://www.nayadaya.com.


[1] Pre-existing scientific research independently conducted and published by the Geneva Emotion Research Group at the University of Geneva.

[2] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.

[3] The Emotional Value Index (EVI) algorithm developed by NayaDaya Inc.

bottom of page