top of page

Pelko omaa taloutta kohtaan yhtä yleistä pieni- ja suurituloisten keskuudessa

Opiskelijat ovat muita huolettomampia omasta taloudestaan, NayaDayan tuore empatiatutkimus kertoo. Yrittäjistä taloutensa kokee negatiivisesti vain hieman yli neljännes.

Lähes puolet suomalaisista kokee omaa talouttaan kohtaan ensi sijassa positiivisia tunteita. Yli kolmanneksen tunteet ovat negatiivisia. Noin 15 prosenttia kansalaisista ei tunnista mitään tunteita – vastaukset voidaan tulkita merkityksettömyydeksi. Useimmiten oma talous herättää suomalaisissa tyytyväisyyttä (23 %), pelkoa (13 %) ja pettymystä (9 %).


”Tyytyväiset ihmiset kokevat taloudellisen tilanteensa riittävän hyväksi. Tyytyväisyys passivoi – se ei motivoi kansalaisia taloudellisen asemansa parantamiseen eikä rahankäytön lisäämiseen. Pelko kuvaa epävarmuutta: hallitsematon uhka saa aikaan lamaantuvaa ja välttelevää käyttäytymistä. Pettymys puolestaan syö optimismin. Sekä pelko että pettymys vaikuttavat rahankäyttöön negatiivisella tavalla. Isossa kuvassa kansalaisten tunteet indikoivat enemmän rahankäytön vähentämistä tai jatkamista ennallaan kuin kulutuksen lisäämistä”, Head of Global Growth Timo Salomäki NayaDaya Oy:stä sanoo.


Naiset kokevat taloutensa negatiivisemmin kuin miehet. Vaikeuksia on etenkin pienituloisilla naisilla ja nuorilla perheillä – molemmissa ryhmissä yleisin tunne omaa taloutta kohtaan on pelko. Muita negatiivisemmin talouteensa suhtautuvat myös työntekijät, vasemmistoliiton kannattajat ja Etelä-Suomen “ruostevyöhykkeellä” asuvat.


Positiivisimmin taloutensa kokevat korkeasti koulutetut, ikäihmiset, kokoomuksen kannattajat ja länsi-suomalaiset. Yrittäjät kokevat taloutensa positiivisemmin kuin muut ammattiryhmät – helpotus on pelkoa yleisempää.


”Vaikka koronavuosi mielletään ankaraksi yrittäjille, pandemian aiheuttamien vahinkojen ja rahoitustukien yhteisvaikutuksen jälkeen taloutensa näkee negatiivisena ainoastaan hieman yli neljännes yrittäjistä. Mahtaisiko tulos olla normaalina vuotena yhtään heikompi?” CEO Timo Järvinen NayaDaya Oy:stä pohtii.


Opiskelijat ovat omasta taloudestaan muita huolettomampia. He kokevat vähemmän sekä negatiivisia että positiivisia tunteita kuin työssä käyvät tai työelämän ulkopuolella olevat. Pelko on huomattavan harvinaista. Merkityksettömyyden kokeminen (ei tunteita 29 %) on opiskelijoiden joukossa poikkeuksellisen yleistä. Tulos indikoi opiskelijoiden pienempiä vastuita, joiden kasvaminen näkyy nuorten perheiden pelossa ja epävarmuudessa.


”Vaikka positiiviset kokemukset ovat oman talouden yhteydessä negatiivisia yleisempiä, kansalaisten taloudellisia vaikeuksia ei pidä vähätellä. Esimerkiksi pelossa elävien määrä on koko väestöön suhteutettuna yli puoli miljoonaa suomalaista. Joukossa on nuoria ja vanhoja, matalasti ja korkeasti koulutettuja, kaupunkilaisia ja maaseudulla asuvia. Yllättävää on, että pientuloiset ja suurituloiset kokevat pelkoa talouttaan kohtaan yhtä usein”, Timo Järvinen korostaa.


”Suomi empatian silmin” on tutkimussarja, jonka nyt julkaistavassa osassa kysyttiin suomalaisten tunteita suhteessa omaan talouteen. Tutkimus on toteutettu empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä. S-ryhmä on ollut mukana tukemassa empatiatutkimusta.


Tutkimuksen faktat

  • Tunnedata kerättiin YouGovin online-paneelin avulla 25.-27.11.2020

  • Otos kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia

  • Muita taustamuuttujia ovat mm. perhe-elämän vaihe, urbanisaatio, kotitalouden tulotaso, ammattiryhmä, koulutus, sosiaalisen median käyttö ja puoluekanta

  • Kokonaistuloksissa (N=1002) virhemarginaali on noin ±2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla

  • Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan, Geneven yliopiston tutkimukseen sekä käyttäytymistä ja osallisuutta ennakoivaan algoritmiin

Katso tutkimusraportista infograafeja ja keskeisiä havaintoja


Lisätiedot

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com, puh. 040 505 7745

Timo Salomäki, Head of Global Growth, NayaDaya Oy, timos@nayadaya.com, puh. 040 709 2399


NayaDaya on suomalainen empatia-analytiikkayhtiö, joka tutkii tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tavoittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää muutosta datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen avulla. Metodimme perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin. Lisätiedot: https://www.nayadaya.com

bottom of page