top of page

Julkinen terveydenhuolto herättää yksityistä useammin myötätuntoa ja ylpeyttä

HUS saa suomalaisilta useammin myötätuntoa, ylpeyttä ja ihailua kuin yksityiset terveyspalvelubrändit Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna. Tulokset ilmenevät NayaDayan, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä toteutetusta ja yhdessä Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) kanssa julkaistavasta terveydenhuollon empatiatutkimuksesta.

Katso nostoja ja infograafeja empatiatutkimuksen tuloksista


Katso NayaDayan ja ASML:n webinaarin tallenne tutkimuksen tuloksista


Tutkimuksessa selvitettiin täysikäisten suomalaisten tunteita ja sitoutumista julkiseen ja yksityiseen terveydenhuoltoon sekä toimialan suurimpiin brändeihin. Brändeistä mukana ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna. Empatiatutkimus paljastaa kansalaisten tunnot koronapandemian kuormittaman terveystoimialan toimijoita kohtaan.


Kaikista vastaajista lähes 60 prosenttia kokee julkista terveydenhuoltoa kohtaan positiivisia tunteita. Negatiivisia tunteita kokee hieman yli neljännes. Yleisimpiä kokemuksia positiivisia tai negatiivisia tunteita ilmaisseiden vastaajien joukossa ovat tyytyväisyys (30 %), pettymys (17 %) ja myötätunto (11 %). Myös yksityisen terveydenhuollon aiheuttamat tunteet ovat pääosin myönteisiä. Yli puolet vastaajista kokee positiivisia ja vain viidennes negatiivisia tunteita. Yleisimpiä tunteita ovat tyytyväisyys (28 %), kiinnostus (15 %) ja helpotus (13 %).


NayaDaya Oy:n Empathy Evangelist Maria Kausto-Turnerin mukaan yli vuoden kestäneen pandemian jälkeen suuri osa kansasta kokee sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon hoitavan tehtävänsä riittävän hyvin. Molemmilla sektoreilla yleisin tunne on tyytyväisyys – erot nousevat näkyviin tyytyväisyyden takana.


”Julkinen terveydenhuolto herättää myötätuntoa ja ylpeyttä mutta myös pettymystä ja pelkoa. Yksityinen terveydenhuolto saa aikaan enemmän kiinnostusta ja helpotusta. Pettymystä ja pelkoa on vähemmän, mutta suuttumuksen, halveksunnan ja inhon tunteet ovat yksityisellä sektorilla julkista yleisempiä. Tulokset ilmentävät kansalaisten erilaista suhtautumista verorahoilla ylläpidettäviin palveluihin ja yksityiseen liiketoimintaan”, Kausto-Turner toteaa.


Käyttäytymismatriisin perusteella vastaajien tunteet ennakoivat välttelyä suhteessa julkiseen terveydenhuoltoon (23 %) useammin kuin suhteessa yksityiseen terveydenhuoltoon (15 %). Toisaalta yksityisen sektorin kaksinkertainen määrä merkityksettömyyttä (yksityinen 27 % vs. julkinen 14 %) kertoo, että yli neljännekselle suomalaisista yksityinen terveydenhuolto ei ole relevanttia.


Terveystalo tunnetuin, HUS merkityksellisin


Terveydenhuollon brändivertailussa (brändien tunnistaneiden joukossa) positiiviset ja negatiiviset tunteet sekä tunteiden puute jakautuvat seuraavasti:

  • HUS herättää eniten sekä positiivisia (54 %) että negatiivisia (17 %) tunteita

  • Yksityisistä brändeistä kärkeen kiilaa Terveystalo (pos. tunteet 45 %, neg. tunteet 12 %)

  • Lähituntumassa seuraa Mehiläinen (pos. tunteet 41 %, neg. tunteet 14 %)

  • Haastajan roolissa on Pihlajalinna (pos. tunteet 30 %, neg. tunteet 15 %)

  • Tunteiden puute (merkityksettömyys) on yleisintä Pihlajalinnaa kohtaan (Pihjalalinna 55 %, Mehiläinen 45 %, Terveystalo 43 %, HUS 29 %)

Brändeistä tunnetuin on Terveystalo (Terveystalo 95 %, Mehiläinen 94 %, Pihlajalinna 79 %, HUS 70 %).


Yleisin brändien herättämä tunne on tyytyväisyys. HUS saa yksityisiä brändejä enemmän aikaan myötätuntoa, ylpeyttä ja ihailua. Yksityiset brändit synnyttävät enemmän kiinnostusta.


”Kiinnostus on osallistava tunne, jonka avulla brändi voi vetää puoleensa kilpailijoiden pettyneitä tai tyytyväisiä, mutta heikosti sitoutuneita, asiakkaita tasaväkisessä tilanteessa. Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna ovat tunnekokemusten näkökulmasta tiukassa nipussa, jossa empatia ja brändin tunneälykkyys voivat tarjota tien erottautumiseen ja kilpailuetuun”, Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) toimitusjohtaja Jari Perko sanoo.


Lisäisikö kiinnostus terveyteen sitoutumista myös terveysbrändeihin?


NayaDaya Oy:n CEO Timo Järvinen nostaa esiin aikaisemman tutkimuksen, jossa NayaDaya selvitti suomalaisten tunteita ja osallisuutta suhteessa omaan terveyteensä. Aiemmin tänä vuonna julkaistun tutkimuksen[1] mukaan ainoastaan hieman yli viidennes kansalaisista kokee omaa terveyttään kohtaan positiivisella tavalla sitouttavia tunteita. Yksityisten terveysbrändien kohdalla tulos on likipitäen sama.


”Jos kansalaiset eivät koe kovin yleisesti kiinnostusta eivätkä ylipäätään osallistavia tunteita terveyttään kohtaan, onko ihme, että terveysbrändit eivät sitouta ihmisiä tämän enempää? Jos terveyspalvelujen tuottajat saisivat kansalaiset kiinnostumaan laajemmin terveydestään, elintavoistaan ja hyvinvoinnistaan, ehkä myös brändit saisivat osansa sitouttavista tunteista. Tässä terveydenhuollon brändien ja kansanterveyden edut kohtaavat toisensa”, Timo Järvinen summaa.


Tutkimuksen faktat:

  • Tunnedata kerättiin YouGovin online-paneelien avulla 5.-11.3.2021 (Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna) ja 24.-26.3.2021 (julkinen ja yksityinen terveydenhuolto sekä HUS)

  • Otokset kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia

  • Kokonaistuloksissa (N=1500 ja N=1002) keskimääräiset virhemarginaalit ovat noin ±2,2 ja ±2,8 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla

  • Taustamuuttujia ovat ikä, sukupuoli, sijainti, perhe-elämän vaihe, urbanisaatio, tulotaso, ammattiryhmä, koulutus, sosiaalisen median käyttö sekä tunnettuus ja kokemus brändistä

  • Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan[2], Geneven yliopiston tutkimukseen[3] sekä käyttäytymistä ja sitoutumista ennakoivaan algoritmiin[4]

[1] Kansalaisten tunteet ja käyttäytyminen suhteessa omaan terveyteen (2021). NayaDaya Oy.

[2] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.

[3] Pre-existing scientific research independently conducted and published by the Geneva Emotion Research Group at the University of Geneva.

[4] The Emotional Value Index (EVI) algorithm developed by NayaDaya Inc.


Koko tutkimusdata ja kaikki tulokset laajoine taustamuuttujineen ovat saatavissa erikseen sovittavalla tavalla. Kysy lisää: Timo Järvinen, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com , puh. 040 505 7745.


Tutustu aikaisempaan, suomalaisten tunteita ja terveyttä, koskevaan tutkimukseen.


Lisätiedot

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com , puh. +358 40 505 7745

Maria Kausto-Turner, Empathy Evangelist, NayaDaya Oy, maria@nayadaya.com , puh. +358 40 353 5851

Timo Salomäki, Head of Global Growth, NayaDaya Oy, timos@nayadaya.com , puh. +358 40 709 2399


NayaDaya on suomalainen empatia-analytiikkayhtiö, joka tutkii tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tavoittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää muutosta datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen avulla. Metodimme perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin. Lisätiedot:https://www.nayadaya.com .


bottom of page