top of page

Covid-19-pandemialla vahva emotionaalinen vaikutus Yhdysvaltain presidentinvaaleihin

USA:n kansalaisten tunteet liittovaltion hallinnon Covid-19-vastatoimenpiteitä kohtaan korreloivat voimakkaasti siihen, ovatko äänestäjät positiivisesti vai negatiivisesti sitoutuneita Trumpin tai Bidenin valintaan.

Suomalaisen NayaDayan, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä tehty, täysin perinteisistä kyselyistä eroava tutkimus toteutettiin Yhdysvalloissa 16.-19. lokakuuta 2020.


"Tulokset kertovat liittovaltion hallinnon pandemiaa koskevien toimien negatiivisista reaktioista, ainakin amerikkalaisten keskuudessa. Kolme yleisintä vastaajien ilmaisemaa tunnetta ovat pettymys, suuttumus ja inho. Pettymys kuvaa tyypillisesti petettyjä lupauksia ja odotuksia, suuttumus jonkun vastuuta vahingollisista olosuhteista ja inho moraalisesti kyseenalaisia toimia ja päätöksiä”, sanoo Marcello Mortillaro, Ph.D, Senior Scientist ja NayaDaya Oy:n osakas.


Kriittisistä, poliittisiin puolueisiin sitoutumattomista äänestäjistä 56 prosenttia kokee negatiivisia tunteita koronatoimenpiteitä kohtaan. Viidenneksen tunteet ovat positiivisia, ja neljännes ei ilmaise tunteita lainkaan. Jopa republikaaneista kolmasosa kokee Covid-19-toimet negatiivisella tavalla. Demokraattien reaktiot ovat 86-prosentisesti negatiivisia.


Positiivisimmin koronatoimiin suhtautuvat äänestäjät löytyvät Yhdysvaltain etelä- ja koillisosista (28 %), kun taas eniten negatiivisia tunteita koetaan maan länsiosassa (68 %). Naisten tunteet ovat negatiivisempia kuin miesten. Naisten kohdalla myös positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä ennakoiva EVI-arvo (Emotional Value Index) on hyvin matala (20/100).


Äänestäjien reaktiot liittovaltion hallinnon Covid-19-toimiin ovat jopa negatiivisempia kuin tunteet Trumpin uudelleenvalintaa kohtaan. Negatiivisten tunteiden osuus Trumpin uudelleenvalinnnan yhteydessä on 54 prosenttia. Covid-19-toimien yhteydessä negatiivisten tunteiden osuus kaikista Yhdysvaltain äänestäjistä on 61 prosenttia.


Kun Covid-19-toimien positiivisia ja negatiivisia reaktioita verrataan äänestäjien tunteisiin ja käyttäytymiseen Trumpin tai Bidenin mahdollisen valinnan yhteydessä, korrelaatio on selvä.


Äänestäjät, jotka reagoivat positiivisesti (26 %) Covid-19-toimiin, osoittavat positiivisia, sitouttavia tunteita myös Trumpin uudelleenvalintaa kohtaan. Äänestäjät, jotka reagoivat negatiivisesti (61 % eli paljon useampi) koronatoimiin, osoittavat puolestaan yleensä positiivisia, sitouttavia tunteita Bidenin valintaa kohtaan.


"Tutkimuksemme osoittaa, että Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon Covid-19-toimien vaikutus tunteisiin on hyvin kielteinen etenkin kriittisten sitoutumattomien äänestäjien keskuudessa. Tulokset paljastavat myös, että negatiiviset tunteet ovat vahvasti yhteydessä positiivisiin tunteisiin ja sitoutumiseen suhteessa Bidenin valintaan. Mitä suurempi pandemian merkitys vaaleissa on, sitä huonompi tilanne on Trumpin kannalta”, CEO ja yhtiön perustaja Timo Järvinen NayaDaya Oy:stä sanoo.


USA:ssa tutkimusyhtiö YouGovin online-paneeleilla kerätty tunnedata analysoitiin NayaDayan tunne- ja käyttäytymisälyn avulla. Metodi, algoritmi ja analytiikka perustuvat tieteelliseen teoriaan ja Geneven yliopiston tutkimukseen.


Tutkimuksen faktat:

  • Data kerättiin YouGovin online-paneelin avulla USA:ssa 16.-19. lokakuuta 2020

  • Otokset kiintiöitiin iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin perusteella edustamaan Yhdysvaltain aikuisväestöä

  • Muita taustamuuttujia ovat etninen alkuperä, koulutus, tulotaso, siviilisääty, sosiaaliset verkostot ja puoluekanta

  • N=1259, virhemarginaali ±2.5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot:

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com, puh. +358 40 505 7745

Timo Salomäki, Head of Global Growth, NayaDaya Oy, timos@nayadaya.com, puh. +358 40 709 2399


NayaDaya Inc. is an empathy analytics company that reveals the way emotions and behavior interact with phenomena and brands. Through data, insight, empathy, and impact, we empower organizations, authorities, brands, and leaders to strive for a sustainable change. If you respect science, empathy, and data, we would love to discuss with you. News and further information: www.nayadaya.com

bottom of page